Miljøparken har kontroll på regnskapet

(16.09.2016) Regnskapet for 2015 er revidert av Romerike Revisjon IKS. Revisjonsrapporten for Årsregnskap 2015 er uten anmerkninger.

Den slår videre fast at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Revisjonsrapporten slår også fast at særregnskapet er avgitt i samsvar med lover og forskrifter og gir i det alt vesentligste en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Miljøparken per 31.12.2015.

I etterkant av revisjonen har Romerike Revisjon IKS pekt på noen mulige forbedringspunkter. Miljøparken vil følge opp disse.

Revisjonsrapport 2015

Revisjonsbrev nr.2 - årsregnskapet 2015

Miljøparken vil også presisere at på grunn av forsinkelse i reguleringsprosessen med Hoelsravina ble det naturlig nok en forsinket oppstart på arbeidene her som medførte et regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 og ikke et merforbruk.