Om renovasjonsordningen i Nes kommune

Kommunen har ansvar for innsamlingen av husholdningsavfall, renovasjonsordningen, som består av en henteordning og en bringeordning, driftes av det kommunale foretaket Esval Miljøpark KF. Alle husholdninger er forpliktet til å delta i renovasjonsordningen og betale renovasjonsgebyr.

 

Kildesortering

Kommunen har en ustrakt kildesortering. Husstandene sorterer mat-, papir-, plast- og restavfall som tømmes av henteordningen. Annet avfall som farlig avfall og avfall som ikke får plass i utsatte beholdere kan leveres til et av våre returpunkter. Analyser viser at Nes kommunes innbyggere er flinke til å kildesortere. 

Det er viktig å poengtere at dersom en beholder er full så skal en ikke legge avfallet i en annen beholder. Beholderne skal heller ikke overfylles. Ved behov kan det bestilles større beholder(e).

Avfall som står ved siden av beholder ikke vil bli tatt med /plukket opp ved tømming.

 

Innmelding

Renovasjonsgebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av renovasjonsordningen, eier er ansvarlig for at eiendommen er innmeldt og at ordningen følges.

For nye boliger opprettes gebyr når ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gis. Eier må imidlertid selv bestille avfallsbeholdere, da disse kommer i ulike størrelser.

Ved flytting og salg av eiendom følger abonnement og avfallsbeholdere eiendommen. Man skal altså ikke avslutte abonnement ved eierskifte av eiendom.

Ved utleie er utleier ansvarlig for at leietaker følger ordningen, det er også utleier/eier som belastes renovasjonsgebyr.

 

Dispensasjon fra deltakelse i renovasjonsordningen

Retningslinjer for dispensasjon fra ordningen er beskrevet i renovasjonsforskriften for Nes kommune.

 

Henteordningen

Alle husstander har fått utdelt tre avfallsbeholdere for papir-, mat- og restavfall og en liten beholder til oppbevaring av matavfall innendørs. Beholderne har henholdsvis blå, brune og grå lokk for å lett skille de fra hverandre. I tillegg utleveres sekker til plastavfall en gang i året og poser til matavfall to ganger i året.

 

Bringeordning

Glass- og metallavfall, farlig avfall og avfall som på grunn av vekt, størrelse eller konsistens ikke passer i avfallsbeholderne hjemme må leveres til gjenvinningsstasjonen på Esval Miljøpark.

Glass- og metallemballasje leveres til returpunkter rundt i kommunen. Se oversikt over returpunkter her. Miljøstasjon for farlig avfall finnes på gatekjøkkenet på Vormsund og Circle K på Årnes, nøkkel hentes inne på gatekjøkkenet eller bensinstasjonen i deres åpningstider.