Fredagsnytt 13. april

I dag er det fredag den trettende, en dag som normalt assosieres med overtro. I miljøparken forholder vi oss imidlertid til realitetene, og da ser vi at anleggene er i normaldrift og produksjonene er gode. Mange benytter det gode været til å gi gamle eiendeler nye eiere, eller levere til gjenbruk av materialene. I følge Bellona har vi som mennesker brukt like mye råstoffer fra kloden vår de siste 40 årene som menneskeheten har brukt så lenge det har vært mennesker på kloden. Skulle ikke tallene være helt korrekte, er det likevel til ettertanke og en god påminnelse om viktiktigheten av ombruk og gjenbruk, samt den betydelig innsatsen som gjøres ved vår miljøpark.

Tirsdag 10.april ble det gjennomført nabomøte i Miljøparken. Vi ser på nabomøtene som nyttige møter der det er stor takhøyde for å ta opp saker som angår nærmiljøet. Jordrenseanlegget ble viet stor oppmerksomhet. Bygget begynner å ta form og mye informasjon ble gitt. Av jordmassene som behandles i anlegg vil 80% gjenbrukes, mens det resterende deponeres. Tidligere har alt blitt deponert. De frammøtte naboene fokuserte på mulig støy og støvproblematikk som utfordring, og de hadde mange gode spørsmål om produkter og produksjonsmetodene. Det ble uttrykt behov for løpende informasjon fra anlegget, noe vi selvsagt vil følge opp.

Lukt fra Biogassanlegget ble også i dette møtet et engasjert tema. Det er enighet om at det er mindre lukt fra anlegget nå etter at det er gjennomført en rekke tiltak. Det var like stor enighet blant de frammøtte om at det fremdeles ikke er godt nok. Fra Biogassanlegget blir vi kraftig utfordret på å finne, samt ta i bruk teknologi som er robust nok til å forhindre luktplager. Vi mener at vi langt på vei er i mål, og at den relativt beskjedne lukten som kommer fra gasslageret og ved påfyllingen av gjødsel på tankbiler er de siste utfordringene i normaldrift. Vi jobber med å finne gode løsninger på dette, og vil prioritere gasslagret først da dette er en kontinuerlig lav, men litt ubehagelig, luktkilde. Påfyllingene på den enkelte tankbil er en beskjeden mengde (ca 25 m3), og gassen som kommer ut av tanken fortynnes raskt i luften. Her ser vi på ulike løsninger for å suge gassen tilbake til anlegget.

I går torsdag den 12 , april ble det gjennomført et forsøk hvor vi pumpet gjødsel fra Biogassanlegget til en lagertank nesten to kilometere unna. Hele operasjonen ble gjennomført i løpet av arbeidsdagen. Forsøket var vellykket. Ved å gjøre dette på denne måten sparer vi mye transport med tankbiler, i dette tilfelle om lag 100 turer. dette har vært en test for å undersøke hva som er mulig. Realisering av et slikt prosjekt må utredes, konkretiseres og eventuelt implementeres. RBA vil se på mulighetene for å benytte dette i større grad fremover for å redusere nærmiljøulempene og styrke miljøgevinstene fra anleggene.

Det er skrevet før, men det kan ikke gjentas ofte nok. Dialogen mellom fagmiljøene ved Miljøparken, naboene og myndigheter er viktig for bærekraftig utvikling av Miljøparken. Det bidrar sterkt til at vi finner bedre løsninger både til å bekjempe negative konsekvenser fra anleggene, men ikke minst til at vi stadig tilbyr bedre tjenester og produkter som er viktige bidrag til bedret klima og miljø.

Jeg mener vi sammen skal være stolte av den positive utviklingen vi bidrar til, og de forbedrede forutsetningene for bevaring av miljø vi sender til neste generasjon.

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet
481 97 914