Fritidsbåt, vrakpant

På Esval Miljøpark kan du levere fritidsbåter til gjenvinning. Med fritidsbåt menes her fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15 fot (ca. 4,5 meter). Båten kan leveres gratis og båteier kan få refundert kr. 1000,- fra Miljødirektoratet. Den som leverer båt må ha med skjema for refusjon. Henvend deg i vekta med skjema når du kommer med båten din.

Det er kun fritidsbåter, kano og kajakk inntil 15 fot (ca. 4,5 meter) uten innenbords motor som er omfattet av ordningen om gratis levering og refusjon. Næringsregistrerte båter omfattes ikke. Ordningen gjelder heller ikke for båter av aluminium, de skal håndteres som metall.
Utbetalingen av vrakpant skal skje ved at båteier dokumenterer til Miljødirektoratet at båten er levert inn til et godkjent avfallsanlegg. Du kan altså ikke regne med å få 1000-lappen i hånda her på Esval.


Hvorfor:
De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Nedbrytning av slike båter vil over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.


Her søker du om refusjon hos Miljødirektoratet