Arbeider hardt for å bli kvitt lukta

Esval miljøpark KF gjennomførte en rekke tiltak i 2012 for å begrense luktutslippet. Siden hovedkilden til lukt var ved fakling av oppsamlet deponigass, var dette viktigst å gripe fatt i. Når denne lukta er borte, er det mye lettere og indentifisere punktutslipp fra selve deponiet, og deretter tette disse.

Vi er godt i gang med denne jobben, men et deponi vil aldri kunne bli helt luktfritt alle dagene i året. Enkelte dager med lukt per år tror vi det ikke er mulig å unngå. Dager med driftsstans eller andre spesielle hendelser vil kunne medføre lukt. Erfaringer fra andre deponier viser at det er mulig å komme ned på et nivå med minimale luktproblemer. Vi benytter oss av disse erfaringene og får råd fra nasjonale eksperter på området. Derfor er vårt mål å redusere lukten slik at det er til minst mulig sjenanse for naboene.

(10.1.2013) Det ble deponert ordinært avfall fra innbyggerne på Esval miljøpark KF fra 1972 og frem 2010. Når avfallet begynner å råtne, dannes det lukt.