Slik renses sigevannet fra Esval Miljøpark

(17.04.2015) Esval Miljøpark installerte nytt renseanlegg for oppsamlet sigevann med oppstart 2004. Rensemetoden er omvendt osmose med meget god renseeffekt, helt opp mot 99 % rensegrad. Vannet blir samlet opp i en liten luftedam hvor det renner videre inn i et sedimenteringsbasseng. Derfra blir det pumpet opp til renseanlegget. Renset vann går i eget rør til Vorma, mens konsentratet etter rensing går tilbake i deponiet.

Esval Miljøpark tar hver fjortende dag prøver av sigevann og renset vann. Disse prøvene blir analysert ved et godkjent laboratorium. Hvert kvartal foretar laboratoriet en egen innsamling av nye vannprøver for en mer omfattende testing i henhold til myndighetenes krav. Resultatene kan fås ved henvendelse til miljøparken, og er også å finne i årsmeldingene.

Omvendt osmose

Separering ved bruk av omvendt osmose er en form for mekanisk filtrering hvor væsken separeres i to strømmer ved bruk av semipermeable membraner. Membranen skiller molekyler med forskjellig vektenhet anhengig av porestørrelse på membran. Omvendt osmose benyttes derfor ofte til avsalting av sjøvann og rensing av sigevann.

Her kan du lese mer om rensing av sigevann og omvendt osmose:
- Bioforsk
- ETech Miljø

Foto: Ditte Søndergaard Iversen