NG Metalls askeanlegg - med tillatelse etter forurensningsloven

(10.6.2013) "Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ferdigbehandlet søknaden fra Norsk Gjenvinning Metall og har besluttet å gi tillatelse etter forurensningsloven på visse vilkår til askeanlegget i Esval Miljøøpark i Nes kommune.

Vedtak

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir med dette tillatelse til Norsk Gjenvinning Metall AS for askesorteringsanlegg i Esval Miljøpark. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven paragraf 11, jfr. paragraf 19 og 29. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med fordeler og ulemper som tiltaket forøvrig vil medføre ..."

Les hele dokumentet her >>