Fredagsnytt 9. februar

Sammen med gode innspill og forventninger fra naboer, fagmiljøer og brukere av våre produkter bestreber vi i Miljøparken oss for å være i stadig utvikling. Dette gjelder for det vi kaller prosessoptimalisering, brukervennlighet og stadig forbedrede klima -og miljøtiltak, samt for minimalisering av negative utslipp som for eksempel lukt, støv og støy.

Dagens fredagsnytt dreier seg om status på lukt fra Biogassanlegget (RBA).
Alle 3 tiltak for luktreduksjon er nå iverksatt og satt i drift. Bytte av prosesskjemikalie fra svovelsyre til salpetersyre ble gjennomført i uke 51 og hadde umiddelbar virkning, men det er i februar at det endelige resultatet foreligger mhp luktreduksjon fra gjødseltanker. Tilsats av jernklorid har hatt noen utfordringer med korrosjon av stålrør, men dette er nå utbedret og systemet er satt i drift. Full virkning av tiltaket forventes i mars-april, men det er allerede nå målbar luktreduksjon fra gassoppgraderingsanlegget. Luktreduksjonsanlegg på hver av lagertankene for biogjødsel er etablert og satt i drift, de vil driftes rolig i 2 uker før full effekt av tiltaket er målbart. Resultatet av alle 3 tiltak er at det i dag er svært begrenset lukt fra prosessanlegget og RBA er et steg nærmere målet om full luktbegrensing på våre prosesser. Nye luktanalyser fra kjente punktkilder og luktspredningskart vil bli gjennomført våren 2018.

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet