Oppstart av planarbeid

(24.02.2016) I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, 12-9 og 14-2 og forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for gnr/bnr: 93/1, 93/19, 93/1/1, og 23/1, i Nes kommune. Tiltakshaver er Esval Miljøpark KF og forslagsstiller er Hjellnes Consult as.

Formålet med detaljreguleringsarbeidet er å følge opp kommuneplanens arealdel ved å tilrettelegge for ny avfallsrelatert næringsvirksomhet i området øst for Esval Miljøpark.

Planområdet er ca. 345 daa og er i kommuneplanens arealdel vist som andre typer bebyggelse og anlegg. Denne arealbruken foreslås videreført. Et mindre område er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). Reguleringsplan for kommunal fyllplass - Esval 2 med PlanID 023696010, vedtatt 26. mars 1996, skal oppheves.

Forslag til planprogram finner du her.

Planprogrammet kan også tilsendes ved henvendelse til Hjellnes Consult as v/Øystein Gjessing Karlsen.

Innspill til planprogram og reguleringsplanarbeidet bes rettet til Hjellnes Consult as v/Øystein Gjessing Karlsen

på e-post: ogk@hjellnesconsult.no, på telefonnummer: 922 64 414

eller ved brev:

Hjellnes Consult as v/Øystein Gjessing Karlsen, Postboks 91, Manglerud 0612 Oslo.

Det bør tydelig skilles mellom høringsmerknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet.

Frist for innspill til planarbeidet er 7. april 2016.