Måling av støvutslipp

I hht handlingsplan for å redusere støvutslipp ved Norsk Gjenvinning Metalls anlegg for behandling av aske, har vi startet målinger av støvnedfall på 3 punkter rundt anlegget. Prøvetakningsprogrammet utføres av uavhengig konsulent og skal være representativt for å måle utslipp for husstander som antas og være mest påvirket.

Målingene fra den første 30 dagers perioden er nå kommet tilbake fra laboratoriet, og viser moderate til ubetydelige utslipp i perioden. Det er funnet støvmengder på fra 0.4 til 1.8 g/m2 per 30 dager på de tre analysene, mens utslippsgrensen er 5.0 gram/m2 per 30 dager.

Vinden har i perioden i gjennomsnitt vært på 8.6 m/s og hatt to hovedretninger, nord og syd, fordeling på de fire hovedretningene er Nord 47%, Øst 13%, Syd 32% og Vest 8%.

Etter avtale med grunneier kan vi offentliggjøre rapporten, og du finner den her.

Produksjonen ved anlegget har stort sett vært normal i perioden.

Vi fortsetter med kontinuerlig målinger fremover.

Om støvmålinger

Fylkesmannen har pålagt Esval miljøpark å gjennom-føre kontinuerlige støvmålinger i henhold til Forurensningsforskriften kapittel 30.

Vi forholder oss til de grense-verdier som er beskrevet der.