RBA info 9. mai

Nå går vi inn i en langhelg, og for mange også en konfirmasjonshelg. På Biogassanlegget har vi lykkes med å tømme bioreaktor B, slik at reparasjonsarbeid i ren tank kan starte. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta å utbedre tanken. Det er helt avhengig av hva årsaken til lekkasje var. Det kommer imidlertid spesialister fra Østerrike for å vurdere tiltak, og først da kan vi anslå tidsbruk. Internt har vi tro på at det skal gå i løpet av en måned, men det er spekulasjoner så langt.

Arbeidet med Bioreaktor A starter først når vi kan ta reaktor B i bruk. Vi vil følge opp med informasjon på disse sidene. Når det gjelder produksjon, så er vi på 50% produksjon. Det betyr at vi produserer i Bioreaktor A som normalt. Lekkasjene i denne reaktoren er relativt små i forhold til reaktor B og er midlertidig tettet. Når det gjelder lukt, er vi på et meget lavt nivå. Dette skyldes, som skrevet gjentatte ganger, at vi har god effekt av tiltakene vi har gjort, og da spesielt luktforbedringsanlegget, bruk av salpetersyre og tilførsel av jernklorid. Vi ønsker likevel å jobbe med luktreduksjon i gasslageret og ved fyllestasjonen. Dette til tross for at de representerer minimale luktplager. Vi håper på forståelse for at vi først må prioritere lekkasjene, et arbeid som kan pågå til ut august. Vi har lite luktutslipp, og vi ser ikke at luktplager skal skyldes vårt anlegg i den kommende måneden.

Det kommer inn spørsmål om hvilke gasser som genereres fra anlegget. Det mest nærliggende når det gjelder lukt er svovelstoffer representert i hydrogensulfat (H2S), men jeg har tidligere redegjort for hvilke gasser vi slipper ut, og limer inn listen her;

I beboermøte 6 desember ble det stilt spørsmål til hvilke gasser som slippes ut av anlegget og om de er farlige. Vi lovet å komme med eksakt svar på dette spørsmålet, og jeg gjengir stoffene her;
Fra prosessanlegget i normal drift når alt fungerer slippes det ut CO2(carbondioksyd), SO2(svoveldioksyd), NO2(nitrogenoksyd) og vanndamp. Alle gasser fra gassoppgraderingen er brent ved 1000 C eller gasser fra prosessanlegget er ledet igjennom vannscrubber og barkfilter som filtrere vekk svovelgasser (de som lukter).

2. Fra prosessanlegget i normal drift når noe går riktig galt slippes det ut CO2 (carbondioksyd fra biogass), H2S(Hydrogensulfid), CH4(metan), og NOx (nitrøse gasser). Ingen gasser fra gassoppgraderingen er brent ved 1000 C, men svovelgasser fra prosessanlegget blir behandlet i vannscrubber og barkfilter som over.

3. Lagertanker
Utslipp av CO2(carbondioksyd), CO(carbonmonoksyd), NOx(nitrøse gasser), H2S(Hydrogensulfid) og ulike andre svovelgasser (det er svovelgasser og H2S som gir lukt). Alle utslipp av de ulike gassene er lave, men de lukter ved små konsentrasjoner (1-5 ppm). Det er her vi gjør de største endringene i prosessen for å redusere lukt.

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet