RBA info 4. mai

Vi er i avsluttende fase med å tømme bioreaktor B. Det er ikke lenger noen aktiv organisk masse, hvilket betyr at bakteriene har sluttet å produsere gass. Nå pågår det en prosess der fast masse tømmes. Det blir ikke transport aktivitet i helgen som følge av de faste massen, men vi må forvente 10 turer mandag og 10 turer tirsdag til uken. Det betyr en transportbelastning på 40 turer, som gjennomføres i tidsperioden ca 08.00 - 18.00.

Rengjøring av bioreaktortanken avsluttes etter planen onsdag i neste uke, og først etter den datoen kan vi si noe om videre framdrift.

Vi er både stolte og glade for at luktreduserende tiltak har virket så effektivt. Vi har relativt beskjedne luktutslipp, og den prosessen vi er inne i nå har ikke bidratt til økt luktutslipp. Det betyr at salpetersyre i prosessanlegget og jernklorid i bioreaktor har virket etter hensikten. Vi vil ha kontinuerlig fokus på forbedringer, og vi ønsker derfor å se på muligheter til å jobbe med luktredusering fra gasslagret vårt. Vi har tidligere informert om at vi har funnet en liten luktkilde der, derfor er det et mål for oss også å kunne redusere den kilden. Det er ikke vanlig på slike anlegg å gjøre nettopp dette inngrepet, så her må vi også se på teknologi.

Vi vil fortsette å informere om aktiviteten vår i forbindelse med lekkasjene.

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet