Faktaoppdatering fra Esval miljøpark KF

(19.11.12) Vi har hele tiden vært åpne og tydelige på at Esval miljøpark i perioder har luktproblemer. Av den grunn har vi satt iverk omfattende tiltak både for å kutte mest mulig ned på de vanskelige periodene, og for å redusere lukten så mye som overhode mulig.

Gassrensingen virker
Renseanlegget ble satt i drift 15. oktober 2012. Det har virket fra første dag. Renseeffekten har vært på fra 50 til 100 prosent. Det er første gang gassen er blitt renset på Esval, og dette vil fjerne hovedkilden for lukt. Lindum i Drammen har benyttet denne teknologien siden 2004, og har hatt stor suksess med det.

Les mer om teknologien her >>

Som vi har informert om, har vi en innkjøringsperiode hvor anlegget ikke fungerer optimalt. Det betyr at renseanlegget ikke renser nok slik at lukt fortsatt kunne kjennes. Vi forventer at innkjøringsperioden snart er over, at anlegget da skal være stabilt og med en optimal renseeffekt.

Støv

Fylkesmannen har pålagt Esval miljøpark KF og gjennomføre støvmålinger ihht Forurensingsforskriftens kap.30. I kapittel 30 er det også angitt grenseverdier. Disse er de eneste relevante grenseverdiene, og derfor vil Esval miljøpark følge disse. Dette betyr at Esval miljøpark setter strengere krav til miljøutslipp enn det utslippsmyndigheten pålegger. Vi anser at dette må være i nærmiljøets interesse.

Ellen Svinndal, Rådgiver, Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
"Det har den siste tid dukket opp spørsmål fra naboer om Fylkesmannen har gitt Esval pålegg om en grenseverdi på 5 g/m2 for støvnedfall fra askeanlegget. I brev av 5.6.2012 med kontrollrapport fra vårt tilsynsbesøk ved anlegget, ga vi pålegg om iverksettelse av måleprogram for støvnedfall. I den forbindelse viste vi til målemetodikken i forurensningsforskriften kapittel 30. I dette kapittelet er grensen på 5 g/m2 også satt, men vi har foreløpig kun gitt pålegg om å utføre måleprogram og har ikke fastsatt en støvgrense. For at resultatene fra målingene skal gi mening, ser vi det imidlertid som fornuftig at askeanlegget bruker grensen på 5 g/m2 som veiledende grense og sammenlikningsgrunnlag. Dette inntil vi har fastsatt en eventuell ny grense gjennom en utslippstillatelse for anlegget."

Vi jobber hardt for å minske miljøproblemene slik at Esval Miljøpark kan være til minst mulig sjenanse for alle i nærmiljøet.