Etablering av jordrenseanlegg

I artikkelen i Raumnes lørdag 1. september, Konsentrert giftig avfallsprodukt, fremkommer det flere uriktige opplysninger om Esval Miljøpark. Opplysninger som unødvendig skaper bekymring for etableringen av det mest moderne renseanlegget for masser i Norge. Lokalavisen Raumnes står selvfølgelig fritt til å velge vinkling, men leserne vil slik vi ser det hatt et større utbytte av at lokalavisen tilstrebet å bruke en større bredde av kilder. I det minste burde vi ha fått anledning til samtidig å imøtegå opplysninger som kommer frem med vårt syn.

Etableringen av den nye Miljøparken representerer en moderne og viktig omstilling av et deponi som har eksistert på Esval i mer enn 40 år. Vi har forståelse for at naboene er opptatt av sitt nærmiljø. Det er vi også. Derfor investerer vi i et moderne renseanlegg som vil forbedre eksisterende drift. Det nye anlegget vil i motsetning til det som fremkommer i artikkelen bidra til tryggere avfallshåndtering og deponering i området og ikke minst sørge for at masser som tidligere hopet seg opp på deponier nå kan gå inn i verdikjeden igjen som rene råvarer. Eksempelvis brukte Oslo kommune sist vinter 38.000 tonn strøsand på glatte vinterveier. Alt havnet i deponi, i motsetning til storbyer som Stockholm og Trondheim som gjenbruker sin strøsand. Dette kan Esval Miljøpark løse på en bærekraftig måte.

Plassering og konsekvensanalyse

Norges Geotekniske Institutt (NGI) vurderte i 2017 plasseringen til det nye bygget, dets bæreevne og stabilitet. NGI konkluderte i sin rapport med at «bygget har en tilfredsstillende plassering og fundamenteringsløsning med tanke på sikringsstabilitet og bæreevne på tomten. NGI gjennomførte også i 2016 en geoteknisk vurdering av løsmassedeponiet der de i sin rapport skriver at «Risikoen for at eventuelle lokale utglidninger skal føre til utvikling av større skred (progressive skred) er vurdert som meget liten».

Filterkakene bidrar til tryggere deponering
Myndighetene har satt tydelige rammer for deponering gjennom Avfallsforskriften; Deponering av avfall skal skje på en forsvarlig og kontrollert måte slik at skadevirkninger på miljøet og menneskers helse forebygges eller reduseres så langt det er mulig. Renseprosessen ved Esval gjør at vi oppfyller kravene i forskriften som det eneste deponiet i landet sammen med Rimol Miljøpark i Trondheim.
Det nye renseanlegget vil bidra til at deponiet ved det eksisterende anlegget blir tryggere med nyutviklet teknologi. Restfraksjonene, omtalt som filterkaker, legges på deponi først etter at de er renset og gjort avrenningsfrie. Filterkaken reduserer avfallets volum og farene ved deponilagring. I motsetning til det inntrykket artikkelen skaper, er konsentrasjonen av forurensning i filterkakene ikke høyere enn i massene som tidligere har gått ubehandlet til deponi. Metoden gir bedre kontroll på avfallet, samtidig som inntil 80 prosent av massene som kommer inn på anlegget kan gjenbrukes.

Støv og støy
Esval Miljøpark tar i hovedsak imot gravemasser, og det er sjelden at avfall må knuses. Anlegget har derfor ikke etablert et permanent knuseanlegg for stein.
Med oppgraderingen av anlegget vil det tas nye tiltak i bruk for å redusere eventuelt støvutslipp fra driften. Rensingen av massene skjer i hovedsak i et innendørs renseanlegg.
I tillegg vil vanning av anlegget utendørs hindre støvflukt. Vann og regnvann renses i et eget anlegg som en ekstra sikring mot sigevannsutslipp til Vorma og nærliggende områder.

Jonny Eriksen

daglig leder Esval Miljøpark KF