Faktaoppdatering - Sigevann

(14.12.2015) Esval Miljøpark har et av de beste sigevannsanleggene i Norge (1 av 3 med samme teknologi). Det er svært ulike krav til deponier når det gjelder utslipp. En rekke deponier har ikke krav til rensing av sitt utslipp, noen har enkle renseløsninger og andre igjen strenge krav.

Sigevann
Vårt renseanlegg ble satt i drift i 2004 og fungerer svært godt. De siste årene har klimaendringer og måten vi drifter deponiet på gjort at kapasiteten ikke har vært god nok. Vi renser ca. 80-90 % svært godt (drikkevannskvalitet), men har i perioder med store nedbørsmengder sluppet ut fortynnet sigevann i nødoverløpet midtfjords Vorma. Her er fortynningen svært god, og overvåkning har ikke påvist noen negativ effekt av dette utslippet.

For å løse kapasitetsproblemet har det vært gjennomført et titalls tiltak for å bedre kapasiteten og redusere risiko for overløp, og vi har nå leid et renseanlegg med god kapasitet som vi har i beredskap og benytter ved behov. Etter at dette anlegget ble anskaffet har vi ikke hatt overløp.

Det jobbes med å finne en permanent løsning (evt. anskaffelse av nytt renseanlegg i stedet for å leie) og det er satt av penger i budsjettet til nytt renseanlegg i 2016.

Overdekking
Esval Miljøparks nåværende utslippstillatelse ble lagd på det tidspunktet Miljøparken drev med gammeldags søppelfylling. Kravene til overdekking er satt for å unngå at søppel blir tatt av vinden. Utslippstillatelsen til Miljøparken vil bli oppdatert blant annet på dette punktet, og i følge Fylkesmannen vil en ny utslippstillatelse foreligge før jul. Det er ikke krav om overdekking av bunnaske som ligger til modning før behandling.

Esval Miljøpark har jobbet mye med miljøtiltak de siste årene og vil fortsette sitt målrettede og systematiske arbeid for å gjøre miljøulempene for nærmiljøet minst mulig.

Vi har tidligere skrevet om hvordan vi renser sigevannet, og den artikkelen kan du lese her.