Offentlig kunngjøring

(16.09.2015) Etablering av deponi for inerte og lettere forurensede masser i Hoelsravina, Esval i Nes kommune.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har mottatt søknad fra Esval Miljøpark Nes KF om tillatelse etter forurensningsloven til å etablere er deponi for inerte og lettere forurensende masser i Hoelsravina, Esval i Nes kommune.

I forbindelse med Fylkesmannens behandling av søknaden skal berørte parter gis mulighet til å uttale seg. Søknaden med vedlegg er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine hjemmesider under «Høringer».

Høringsuttalelser sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep,
0032 OSLO, evt. til fmoapostmottak@fylkesmannen.no innen 16.10.2015.

Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.