Biogassanlegget informerer

Biogassanlegget har problemer med luktutslipp. Naboene er flinke til å påpeke dette når plagene blir uforholdsmessig store. Lokalt engasjement, sammen med anleggets egne internkontrollsystem, bidrar til at det jobbes grundig med å finne gode varige luktreduserende løsninger. Dette er viktig for at bomiljø og arbeidsmiljø kan oppfattes som akseptabelt av alle berørte.

Det er gjort en rekke tiltak ved anlegget for å begrense lukt, både teknisk og organisatorisk. De store utfordringene som vi alle plages med nå er lagertankene og fyllestasjonen.

Det er gjennomført en anbudskonkurranse med henblikk på å utføre ombygginger i anlegget slik at lukten går tilbake i anlegget som en del av prosessen. Dette fordi ulike filtre som har vært forsøkt tidligere ikke gir tilstrekkelig effekt. Av hensyn til at tiltaket gjennomføres som en offentlig anskaffelse til flere millioner kroner, har vi ikke anledning til å informere nærmere om prosjektet før endelig tilbyder er valgt. Oslo kommune har innstilt en av tilbyderne, men det gjenstår formaliteter, blant annet klagefrister fra øvrige aktører. Dette er årsaken til at dere som beboere ikke er nærmere orientert om hvilken løsning vi jobber med.

Grunnet endret regelverk har vi fått anledning til å benytte salpetersyre i stedet for svovelsyre i prosessen vår. Dette har stor betydning som luktreduserende tiltak, men det tar tid før vi kjenner effekten da det fremdeles er svovel i tankene. Som et midlertidig tiltak inntil vi får maks effekt av salpetersyren tilsetter vi store mengder jernklorid for å binde opp den «verste» lukten.

Når det gjelder fyllestasjonen, så benyttes denne nå på dagtid før 15.30 for å redusere luktplagene det kan medføre når biler fyller tankene sine. Vi vurderer mulighet for nye tanker (jfr Raumnes 04.11.17), som vil være et sterkt bidrag for luktredusering. Status på dette er ikke mulig å si i skrivende stund. Det avhenger av mange faktorer som for eksempel godkjenninger, tomtekjøp og økonomiske vedtak. Vi har erfaringer med at det kan gå relativt fort, men vi har også motsatte erfaringer. Dette er en av grunnene til at vi ikke kan være konkrete på tidspunkt i informasjonsarbeidet vårt.

Vi avdekket en mindre luktlekkasje fra gassanlegget vårt sist uke. Det er nå gjennomført vedlikehold og lekkasjen er stoppet. Alle luktkilder vi kan fjerne er positive bidrag.

Med vennlig hilsen

Per Gunnar Opheim
Prosjektleder Nærmiljøprosjektet
Romerike Biogassanlegg
Energigjenvinningsetaten
Oslo kommune