Levering av asbest

Viktig! Av sikkerhetshensyn stilles det strenge krav til levering av asbest til Esval Miljøpark. Hvis kravene ikke oppfylles kan avfallet avvises.

 

Asbestholdige byggematerialer, blant annet eternittplater, regnes som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottaksanlegg. Privat nedgraving av asbest er ikke tillatt. Privatpersoner, bosatt i Nes kommune, kan kostnadsfritt levere inntil 1000 kg farlig avfall til Esval Miljøpark  pr. år, dette inkluderer asbest.

Asbestavfall som leveres til Esval Miljøpark videresendes til Norsk Gjenvinning AS for forskriftsmessig behandling.

Krav for innlevering

 1. Forhåndsmelding
 • Levering over 25 kg må forhåndsmeldes før ankomst. Skjema for forhåndsmelding finner du her.
 • Forhåndsmeldingen skal bringes med avfallet og følge leveringen til utveiing av avfallet er foretatt.
 • Asbesten må komme fra bygning i Nes kommune.
 • Næringskunder skal i tillegg til forhåndsmeldingen fylle ut og medbringe deklarasjonsskjema som gjelder leveringen.

 

  2. Innpakking

 • Asbestavfallet skal være pakket inn i to lag sterk plast (f.eks. byggeplast eller tilsvarende).
 • Alle skjøter må teipes igjen.
 • Asbestavfallet må leveres på pall slik at det kan håndteres med gaffeltruck.
 • Avfallet må være plassert på en slik måte at punktering av emballasjen unngås. Dette er for å hindre at personell og/eller maskiner blir utsatt for asbeststøv.
 • Dersom asbestavfallet ikke er tilstrekkelig pakket inn ved ankomst, regnes hele lasset som asbestavfall, også henger/bil.

 

  3. Ankomst miljøstasjonen

 • Henvend deg i vekta for veiing og videre informasjon.
 • Leveringen kvitteres inn av betjeningen i vekta.
 • Ta med forhåndsmeldingen til kontroll hos betjeningen på gjenvinningstasjonen.
 • Lever skjemaet til betjeningen i vekta ved utveiing.
 • Skjemaet beholdes av oss for arkiv og kontroll.

 

  4. Betaling

 • Vi har mottaksplikt for inntil 1000 kg farlig avfall pr. kalenderår, pr. avfallsbesitter i Nes kommune. Dersom mottaksplikten er oppfylt blir det overskytende avfallet fakturert i henhold til gjelende priser.
 • Betjeningen i vekta kontrollerer om det er levert farlig avfall fra avfallsbestitteren tildligere samme år og om avfallet har oppstått i Nes kommune. 
 • Næringskunder faktureres for alle leveringer, også for det under 1000 kg.

 

Håndtering av asbest

Asbestholdige byggematerialer, blant annet eternittplater, regnes som farlig avfall. Privat nedgraving av asbest er ikke tillat, alt asbest avfall må leveres til godskjent avfallsannlegg.

Asbest er ikke farlig i seg selv så lenge det ikke flyttes. Ved flytting, brekkasje eller rivning av bygninger, virvles det opp støv som er svært skadelig for luftveier og kan forårsake kreft. Arbeid med asbest krever derfor kompetanse og verneutstyr. Arbeidstilsynets krav til håndtering av asbest gjeller ikke for privatpersoner som i egen regi fjerner asbest fra egen eiendom, men på grunn av faremomentene som oppstår ved å utsette seg selv for asbeststøv anbefales det at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr of følger de samme tiltakene som kreves av virksomheter.