Levering av asbest

Asbestholdige byggematerialer, blant annet eternittplater, regnes som farlig avfall, og skal leveres til godkjent mottaksanlegg.

Nedgraving på egen eiendom er ikke tillatt. Asbest er ikke farlig i seg selv så lenge det ikke flyttes. Men støv som virvles opp ved flytting, brekkasje, rivning av bygg etc. er svært skadelig for luftveier. Arbeid med asbest krever skikkelig kompetanse og verneutstyr. Dersom asbest er blandet med annet avfall uten at asbesten er forskriftsmessig pakket vil hele lasset, også henger/bil, være forurenset av asbesten og vil derfor bli regnet som farlig avfall. Esval Miljøpark KF videresender asbestholdig avfall til Stena Recycling AS for forskriftsmessig behandling.

Gratis for private

Det er gratis for private å levere inntil 1000 kg farlig avfall pr. år til Esval Miljøpark, men det stilles samme krav til leveringen fra private som fra næringskunder.

Av sikkerhetshensyn til ansatte ved Esval Miljøpark, og de som håndterer avfallet ved viderebehandling, tas asbestholdig avfall kun i mot etter spesifiserte krav:

Inntil 25 kg asbestholdig avfall kan leveres uten forhåndsmelding, men det skal være pakket før ankomst til Miljøparken. Krav til pakking av asbestavfall gjelder uavhengig av om asbesten leveres av private eller bedrift.


  • Asbestavfallet skal være pakket inn i to lag sterk plast. (byggplast eller tilsvarende)
  • Alle skjøter og bretter må tapes igjen.
  • Asbestavfallet skal leveres på pall(er). Etter ankomst håndteres asbestavfallet med gaffeltruck. For å unngå at personell og/eller maskiner blir utsatt for asbeststøv må avfallet være plassert på en slik måte at punktering av emballasjen unngås.
  • Dersom avfallet ikke er pakket ved ankomst regnes hele lasset som asbestavfall, også henger/bil.
  • Levering over 25 kg. skal forhåndsmeldes til Miljøparken før ankomst, på skjema Forhåndsmelding, levering av asbest
  • Forhåndsmeldingen skal medbringes avfallet ved ankomst til Miljøparken og følge leveringen til utveiing er foretatt.
  • Næringskunder skal i tillegg fylle ut, og ha med, deklarasjonsskjema som gjelder leveringen.
  • Henvend deg i vektbua for veiing og videre informasjon. Leveringen kvitteres inn av den som sitter i vekta, du tar med skjema til kontroll hos betjeningen på gjenvinningstasjonen. Skjemaet leveres i vekta ved utveiing, og beholdes av oss for arkiv og kontroll.
  • Vi har mottaksplikt for inntil 1000 kg farlig avfall pr. år pr. avfallsbesitter. Betjeningen i vekta kontroller om det er levert farlig avfall fra eiendommen tidligere samme år. Dersom mottaksplikten er oppfylt blir det overskytende avfallet fakturert for i henhold til prisliste.
  • Når/dersom din(e) levering(er) av farlig avfall som privatperson overskrider 1000 kg i løpet av 1 kalenderår vil det bli sendt faktura på det som overstiger 1000 kg. Næringskunder faktureres for all levering også det som er under 1000 kg.


Dersom vilkårene ikke oppfylles kan avfallet avvises.


Arbeid med asbest i privat regi

Arbeidstilsynets krav til håndtering av asbest gjelder ikke privatpersoner som i egen regi fjerner asbest fra egen eiendom. På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv anbefales det også at privatpersoner bruker personlig verneutstyr og følger samme tiltak ved håndtering av asbest som det virksomheter må.