Prisendring fra 1. juli 2020

Nye priser for levering av avfall på gjenvinningsstasjonen fra 1. juli 2020.

Priser:

1 m3     kr, 150,-

2 m3     kr, 250,-

3 m3     kr, 350,-

Prisene på levering av avfall på gjenvinningsstasjonen har ikke økt på over 10 år.

Gjenvinningsstasjonen er en del av renovasjonsordningen og finansiers dels med brukerbetaling og dels over renovasjonsgebyret. Renovasjon er en lovpålagt oppgave og skal driftes til selvkost, det vil si at renovasjonsgebyret og brukerbetalingen skal dekke kostnadene fult ut, det ikke er lov for kommunen og tjene eller tape penger på tjenesten.

Det er ingen kommuner i Norge som har gratis levering av avfall, det er rett og slett ikke lovlig. De kommunene som velger å ikke ta brukerbetaling på sine gjenvinningsstasjoner må ta inn disse inntektene på renovasjonsgebyret. Det er med ander ord bare ulike måter og finansiere tjenesten på.

Kostnadene på gjenvinningsstasjonen har økt betraktelig de senere år, mye på grunn av hvordan avfallet nå håndteres. Det er mange år siden vi bare «skyflet rått og røti» ned i en dal. Dette var på kort sikt en veldig billig måte å håndtere avfallet på. Kostnadene for den håndteringen kommer nå med blant annet rensing av sigevann og håndtering av deponigass.

I dagens samfunn blir avfallet sortert i forskjellige fraksjoner og hver fraksjon har sitt eget løp videre i kretsløpet. Det er et mål at så mye som mulig av avfallet enten blir materialgjenvunnet eller resirkulert/gjenvunnet/gjenbrukt,  

For at renovasjonsgebyret skal holdes så lavt som mulig har vi valgt og ta betalt for mye av avfallet som du leverer på gjenvinningsstasjonen. Det er mest riktig, at de som leverer mye avfall betaler mer en de som «aldri» er på gjenvinningsstasjonen med avfall.

Mye avfall kan leveres gratis Det er blant annet farlig avfall, hageavfall, EE-avfall (elektrisk og elektronisk) dekk med/uten felg, bilbatterier, asbest (spesielle vilkår), PCB og klorparafinruter. 

Renovasjonsgebyret i Nes kommune er blant de laveste i Viken fylke. 

Egne priser gjelder for næringskunder /bedriftskunder.