Asbestholdig avfall er definert som farlig avfall

Asbestholdige byggematerialer (bla. eternittplater) regnes som farlig avfall, og skal leveres til godkjent mottaksanlegg. Nedgraving på egen eiendom er ikke tillatt. Asbest er ikke farlig i seg selv så lenge det ikke flyttes. Men støv som virvles opp ved flytting, brekkasje, rivning av bygg etc. er svært skadelig for luftveier. Arbeid med asbest krever skikkelig kompetanse og verneutstyr. Dersom asbest er blandet med annet avfall uten at asbesten er forskriftsmessig pakket vil hele lasset, også henger/bil, være forurenset av asbesten og vil derfor bli regnet som farlig avfall.

Esval Miljøpark har plikt til å ta imot inntil 1000 kg farlig avfall gratis pr. år fra privathusholdninger. Esval Miljøpark videresender asbestholdig avfall til Norsk Gjenvinning AS for forskriftsmessig behandling.

Det er gratis for privatperson å levere inntil 1000 kg farlig avfall pr. år til Esval Miljøpark, men det stilles samme krav til leveringen fra private som fra næringskunder.

• Levering over 25 kg. skal meldes til Esval Miljøpark før ankomst på eget skjema
• Asbestavfallet skal være pakket inn i to lag sterk plast (byggplast eller tilsvarende)
• Alle skjøter og bretter må tapes igjen med sterk tape.
• Asbestavfallet skal leveres på pall(er). Etter ankomst håndteres asbestavfallet med gaffeltruck/hjullaster. Det må være plassert på en slik måte at punktering av emballasjen unngås, slik at maskiner eller personell ikke blir utsatt for asbeststøv,
• Dersom avfallet ikke er pakket ved ankomst regnes hele lasset som asbestavfall i utgangspunktet også henger/bil.
Forhåndsmeldingen skal følge leveringen til utveiing er foretatt.
• Næringskunder skal i tillegg fylle ut og ha med deklarasjonsskjema som gjelder leveringen.
• Henvend deg i vektbua for veiing og videre informasjon. Leveringen kvitteres inn av den som sitter i vekta og du tar med skjema til kontroll hos betjeningen på gjenvinningsstasjonen. Skjemaet leveres til vekta ved utveiing, og beholdes av oss for arkiv og kontroll.
• Betjeningen i vekta kontroller at det ikke er levert 1000 kg eller mer tidligere samme år, fra samme avfallsbesitter. Dersom mottaksplikten er oppfylt blir det fakturert i henhold til prisliste.
• Når/dersom din(e) levering(er) av farlig avfall overskrider 1000 kg i løpet av 1 kalenderår vil det bli sendt faktura på leveringen, det som overstiger 1000 kg. for privatkunder, næringskunder faktureres for hele leveringen.

Dersom vilkårene ikke oppfylles kan avfallet avvises.

Arbeid med asbest

Arbeid med asbest i privat regi
Arbeidstilsynets krav til håndtering av asbest gjelder ikke privatpersoner som i egen regi fjerner asbest fra egen eiendom. På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv anbefales det også at privatpersoner bruker personlig verneutstyr og følger samme tiltak ved håndtering av asbest som virksomheter må.

Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.

• hvordan arbeidet vil bli organisert.
• hvilke metoder som skal benyttes.
• vernetiltak som vil bli iverksatt.
• opplæring av arbeidstakerne.
• helseundersøkelse av arbeidstakerne.
• virksomhetens erfaring med slikt arbeid.

Arbeidstilsynets krav til håndtering av asbest gjelder alle virksomheter, også de som ikke sysselsetter arbeidstakere. En gårdbruker, som driver alene uten arbeidstakere, kan for eksempel ikke fjerne asbestholdig tak fra noen av sine driftsbygninger uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Et annet eksempel er en tømmerbedrift (enmannsbedrift) som også må følge regelverket for asbesthåndtering.

Les mer om arbeider med asbest og arbeidsmiljø på Arbeidstilsynet hjemmeside

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som blant annet kan være kreftfremkallende. Asbest ble tidligere brukt som isolasjonsmateriale blant annet rundt rør og kjeler. I utgangspunktet er både bruk og håndtering av asbest og asbestholdig materiale forbudt. Forskriften åpner for unntak blant annet ved riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, og håndtering av asbestholdig avfall.
Ettersom bruk av asbest har vært forbudt siden 1980 er det lite sannsynlig at det finnes asbest i nyere bygg. Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit med mer, forteller at platene kan inneholde asbest.