VEDLIKEHOLD PÅ DEPONIET.

Esval Miljøpark vil drive vedlikehold på deponiet lørdag 25.9 og søndag 26.9.  Arbeidet tilpasses for å sørge for at

støy holdes innenfor de grenseverdier satt av forurensningsmyndighetene.