Høring - Renovasjonsforskrift Nes kommune

(21.10.2016) Formannskapet i Nes kommune har i møte - 14.06.16 fattet vedtak om at «Forskrift om renovasjon, Nes kommune, Akershus» sist revidert 1. mars 2016 legges ut til offentlig høring med hjemmel i Forvaltningslovens § 37, 1. og 2. ledd.

Renovasjonsforskriften

Bakgrunn

Hensikten med å endre «Forskrift om renovasjon og tømming av slamavskilliere tette tanker m.v. for Nes kommune, Akershus» 10.03.1998 er å:
• oppdatere i henhold til regelverket
• ta inn endringer som gjenspeiler dagens organisering av renovasjonsordningen
• oppdatere begreper
• presisere plikter, myndighet og ansvar

Viktigste endringer
Tas inn:
• Unntak
• Definisjon av uttrykk brukt i forskriften
• Kommunens mulighet for å påby fellesløsning

Tas ut:
• Alt som omhandler renovasjon tas ut av «Forskrift om renovasjon og tømming av slamavskillere tette tanker m.v. for Nes kommune, Akershus» og inn i egen forskrift.
• Næringsavfall tas ut av renovasjonsforskriften.
• Bestemmelser om gjødselkjeller
• Detaljert informasjon om beholderstørrelser

Endringer:
• Plassering av 660 l beholdere er endret fra 15 til 7 meter
• Spesifisering av beholderstørrelser

Eventuelle uttalelser sendes til:
eller
Esval Miljøpark KF
P. B. 114
2150 Årnes

Frist for uttalelser er: 21.11.16, og disse merkes med saksnummer: renovasjonsforskrift