Arbeider hardt for å bli kvitt lukta

(10.1.2013) Det ble deponert ordinært avfall fra innbyggerne på Esval miljøpark KF fra 1972 og frem 2010. Når avfallet begynner å råtne, dannes det lukt.

Esval miljøpark KF gjennomførte en rekke tiltak i 2012 for å begrense luktutslippet. Siden hovedkilden til lukt var ved fakling av oppsamlet deponigass, var dette viktigst å gripe fatt i. Når denne lukta er borte, er det mye lettere og indentifisere punktutslipp fra selve deponiet, og deretter tette disse.

Vi er godt i gang med denne jobben, men et deponi vil aldri kunne bli helt luktfritt alle dagene i året. Enkelte dager med lukt per år tror vi det ikke er mulig å unngå. Dager med driftsstans eller andre spesielle hendelser vil kunne medføre lukt. Erfaringer fra andre deponier viser at det er mulig å komme ned på et nivå med minimale luktproblemer. Vi benytter oss av disse erfaringene og får råd fra nasjonale eksperter på området. Derfor er vårt mål å redusere lukten slik at det er til minst mulig sjenanse for naboene.

Esval miljøpark KF tar luktproblemet meget alvorlig og vil intensivere arbeidet med å gjennomføre ytterligere lukt reduserende tiltak.